مبحث سفره آب روی زمین

حجم فایل : 589.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 58
بنام خدا « علوم هفتم »
مبحث : سفره آب روی زمین
نکته :
آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺪي اﺳﺖ ؟
زﯾﺮا ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ ، ﺗﻔﺎوت در رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ( و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :
ﺑﯿﺶ از 75% از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﻫﺎي روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آب ﻫﺎي ﺷﻮر ( اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ ) ﺣﺪود 97% آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺪود 3% از آب ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺑﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
اﻟﻒ ) ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ )
ب ) آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
پ ) آب ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻨﻈﻮر از آب ﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ، ﺳﻄﺢ و درون زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آب ﮐﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ، درﯾﺎﻫﺎ ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ) ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺑﺮ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ( را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
1 . ﺑﺨﺎر آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
2. دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
3. ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ذرات ﺟﺎﻣﺪي ﻣﺜﻞ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ، ﮔﺮده ﮔﯿﺎﻫﺎن و ... در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آب ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻌﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎران را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ، درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﺑﺨﺸﯽ از آب آن ﻫﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺨﺎر آب در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ، ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﻪ اﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ، اﮔﺮ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﯿﺰان دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎرش رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﮐﻢ ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺰد . ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮف را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن اﺑﺮﻫﺎ ، دﻣﺎي ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮف ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺰد ﺗﮕﺮگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
اﮔﺮ ﻗﻄﺮات آب در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ از ﺗﻮده ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﮕﺮگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻠﻢ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮ و ﻫﻮاي اﻃﺮاف ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎران ﺳ...